THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 25 | 34 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20
24-05-2020 73 | 31 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 31
23-05-2020 85 | 01 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
22-05-2020 92 | 94 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37
21-05-2020 94 | 63 68 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 68
20-05-2020 02 | 63 85 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 85
19-05-2020 27 | 45 75 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
18-05-2020 42 | 15 96 TRÚNG SL: 42X3 | TRÚNG XIÊN 2: 15 96
17-05-2020 22 | 74 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18
16-05-2020 38 | 36 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 71
15-05-2020 51 | 12 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 12 40
14-05-2020 81 | 75 55 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG LÔ: 75
13-05-2020 21 | 95 18 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG LÔ: 95
12-05-2020 34 | 88 62 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88 62
11-05-2020 65 | 96 73 TRÚNG SL: 65X2 | TRÚNG LÔ: 73
10-05-2020 02 | 94 70 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG XIÊN 2: 94 70