THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 72 | 40 42 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 42
20-09-2021 00 | 70 30 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 30
19-09-2021 28 | 99 28 TRÚNG SL: 28 | TRÚNG XIÊN 2: 99 28
18-09-2021 73 | 52 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52 89
17-09-2021 78 | 99 10 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 10
16-09-2021 96 | 47 23 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 47 23
15-09-2021 92 | 78 47 TRÚNG SL: 92 | TRÚNG XIÊN 2: 78 47
14-09-2021 00 | 08 26 TRÚNG SL: 00 | TRÚNG XIÊN 2: 08 26
13-09-2021 31 | 48 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 90
12-09-2021 83 | 93 64 TRÚNG SL: 83X3 | TRƯỢT
11-09-2021 19 | 22 85 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG LÔ: 85
10-09-2021 38 | 42 38 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG LÔ: 38
09-09-2021 62 | 95 48 TRÚNG SL: 62X2 | TRÚNG LÔ: 95X2
08-09-2021 99 | 17 80 TRÚNG SL: 99X2 | TRƯỢT
07-09-2021 58 | 78 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
06-09-2021 91 | 92 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92X2 03