THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 83 | 25 00 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG LÔ: 25
20-09-2021 29 | 33 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68
19-09-2021 56 | 90 12 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG ST: 90 12
18-09-2021 01 | 99 06 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG LÔ: 06
17-09-2021 30 | 10 63 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 10
16-09-2021 93 | 00 84 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG ST: 00 84
15-09-2021 65 | 40 04 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 40 04
14-09-2021 59 | 60 31 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG ST: 60 31
13-09-2021 38 | 09 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 09 99
12-09-2021 48 | 00 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
11-09-2021 55 | 83 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
10-09-2021 29 | 16 60 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 16 60
09-09-2021 34 | 04 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 04 84
08-09-2021 39 | 98 62 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2021 64 | 09 66 TRƯỢT | TRƯỢT
06-09-2021 28 | 14 70 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT