THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 43 | 50 79 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG LÔ: 79
20-10-2020 67 | 00 25 TRƯỢT | TRÚNG ST: 00 25X2
19-10-2020 24 | 35 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
18-10-2020 19 | 51 42 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 51 42
17-10-2020 69 | 22 21 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG LÔ: 21
16-10-2020 07 | 52 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08X2
15-10-2020 28 | 60 00 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG ST: 60 00
14-10-2020 17 | 09 19 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG ST: 09 19
13-10-2020 66 | 66 24 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 66 24
12-10-2020 18 | 13 76 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG LÔ: 76
11-10-2020 95 | 39 55 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
10-10-2020 38 | 23 77 TRƯỢT | TRÚNG ST: 23 77X2
09-10-2020 30 | 97 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14
08-10-2020 26 | 66 25 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG LÔ: 25X2
07-10-2020 65 | 98 63 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 98
06-10-2020 75 | 54 81 TRƯỢT | TRÚNG ST: 54 81