THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 96 | 08 49 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG LÔ: 08
04-08-2020 07 | 71 15 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 71
03-08-2020 26 | 25 55 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
02-08-2020 11 | 45 71 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 71
01-08-2020 12 | 02 01 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG LÔ: 01X3
31-07-2020 52 | 12 85 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 12
30-07-2020 62 | 89 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
29-07-2020 18 | 53 70 TRƯỢT | TRÚNG ST: 53 70
28-07-2020 83 | 52 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52 57X2
27-07-2020 31 | 96 35 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 96 35
26-07-2020 54 | 98 58 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 98 58
25-07-2020 08 | 85 21 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 85
24-07-2020 97 | 31 22 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 31 22
23-07-2020 92 | 07 69 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 07 69
22-07-2020 42 | 03 83 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG ST: 03 83
21-07-2020 89 | 45 44 TRƯỢT | TRÚNG ST: 45 44X2