THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 42 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2020 57 | 25 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 25X2
19-10-2020 26 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2020 19 | 92 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 68 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
16-10-2020 08 | 21 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG SL: 21X2
15-10-2020 28 | 89 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
14-10-2020 15 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
13-10-2020 66 | 28 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
12-10-2020 19 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2020 93 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2020 58 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2020 31 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
08-10-2020 26 | 26 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG SL: 26
07-10-2020 55 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2020 66 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT