THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 43 | 053 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
20-10-2020 57 | 167 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
19-10-2020 25 | 226 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
18-10-2020 19 | 319 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 319
17-10-2020 58 | 469 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 469
16-10-2020 17 | 409 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
15-10-2020 28 | 429 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
14-10-2020 16 | 616 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG 3C: 616
13-10-2020 66 | 266 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG 3C: 266
12-10-2020 19 | 619 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2020 94 | 094 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG 3C: 094
10-10-2020 48 | 248 TRÚNG ĐỀ: 48X2 | TRÚNG 3C: 248
09-10-2020 51 | 542 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2020 27 | 726 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 726
07-10-2020 65 | 664 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
06-10-2020 65 | 966 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT