THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 212 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 79 | 779 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 779
23-05-2020 91 | 991 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG 3C: 991
22-05-2020 99 | 298 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 298
21-05-2020 48 | 738 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 738
20-05-2020 75 | 265 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 265
19-05-2020 00 | 601 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 544 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 380 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 380
16-05-2020 46 | 147 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 794 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 73 | 963 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 963
13-05-2020 95 | 795 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG 3C: 795
12-05-2020 19 | 009 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 009
11-05-2020 09 | 419 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 419
10-05-2020 65 | 765 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG 3C: 765