THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-05-2020 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7
23-05-2020 7-3 TRƯỢT
22-05-2020 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-05-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
20-05-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-05-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
18-05-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
17-05-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
16-05-2020 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-05-2020 7-3 TRƯỢT
14-05-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-05-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-05-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-05-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
10-05-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5