THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 044 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15X2
20-10-2020 167 | 25 TRƯỢT | TRÚNG SL: 25X2
19-10-2020 224 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2020 319 | 92 TRÚNG 3C: 319 | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 469 | 00 TRÚNG 3C: 469 | TRÚNG SL: 00X2
16-10-2020 409 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
15-10-2020 428 | 79 TRÚNG 3C: 428 | TRÚNG SL: 79X2
14-10-2020 626 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
13-10-2020 256 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
12-10-2020 618 | 72 TRÚNG 3C: 618 | TRƯỢT
11-10-2020 084 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2020 248 | 19 TRÚNG 3C: 248 | TRÚNG SL: 19X2
09-10-2020 551 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2020 727 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2020 666 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94
06-10-2020 955 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT