THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 296 | 91 TRÚNG 3C: 296 | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 617 | 28 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
03-08-2020 835 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 610 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 012 | 69 TRÚNG 3C: 012 | TRÚNG SL: 69
31-07-2020 363 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 564 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 727 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 382 | 57 TRÚNG 3C: 382 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 932 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 154 | 96 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 508 | 18 TRÚNG 3C: 508 | TRƯỢT
24-07-2020 598 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
23-07-2020 593 | 66 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2020 932 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
21-07-2020 089 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT