THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 084 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 019 | 00 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 967 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 911 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 330 | 68 TRÚNG 3C: 330 | TRƯỢT
16-09-2021 092 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 82 TRÚNG 3C: 965 | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 159 | 10 TRÚNG 3C: 159 | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 548 | 22 TRÚNG 3C: 548 | TRƯỢT
12-09-2021 359 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X3
11-09-2021 653 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2021 519 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2021 724 | 52 TRÚNG 3C: 724 | TRƯỢT
08-09-2021 938 | 99 TRÚNG 3C: 938 | TRÚNG SL: 99X2
07-09-2021 755 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
06-09-2021 728 | 92 TRÚNG 3C: 728 | TRÚNG SL: 92X2