THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 201 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2020 779 | 82 TRÚNG 3C: 779 | TRÚNG SL: 82X2
23-05-2020 990 | 95 TRƯỢT | TRƯỢT
22-05-2020 298 | 72 TRÚNG 3C: 298 | TRƯỢT
21-05-2020 737 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 266 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 600 | 16 TRÚNG 3C: 600 | TRƯỢT
18-05-2020 544 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X3
17-05-2020 380 | 13 TRÚNG 3C: 380 | TRƯỢT
16-05-2020 136 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 794 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
14-05-2020 964 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X2
13-05-2020 794 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
12-05-2020 009 | 32 TRÚNG 3C: 009 | TRƯỢT
11-05-2020 418 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65X2
10-05-2020 764 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT